کمیته اجرایی

دکتر ناصر فتورائی

مسئولیت: رئیس انجمن مهندسی پزشکی ایران