تاریخ های مهم

 

تاریخ برگزاری کنفرانس

8 و9 آذر ماه 1397

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل (تمدید شد)

 15 مرداد 1397

اعلام نتیجه اولیه داوری

هفته آخر شهریور1397