پوستر همایش

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری   کارگاه ها

3 آذر 1395

تاریخ برگزاری کنفرانس

4 و5 آذر ماه 1395

آخرین مهلث ارسال مقاله کامل و پرداخت حق داوری

یک شنبه 31 مرداد 1395

اعلام نتیجه اولیه داوری

شنبه 27 شهریور1395

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله تصحیح شده بر اساس نظر داوران(نسخه نهایی برای چاپ)

16 مهر 1395